Kur’an’da vaktinde kılınamayan namazlarınkaza edilmesi ile ilgili olarak açık bir ifade bulunmamaklabirlikte, Hz. Peygamber (s.a.s.) bizzat kendisi vaktinde kılamadığınamazları kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir.Peygamberimiz (s.a.s.) “Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsahatırlayınca onu kılsın. Onun kefareti ancak budur.”buyurmuştur (Buhari, Mevakitü’s-Salati, No: 572; Müslim, Mesacidve Mevadi’u’s-Salat, 56 H. No: 1592). Yine Hz. Peygamber(s.a.s.), Hendek savaşı sırasında harbin şiddetlenmesi nedeniyleikindi namazını kılamamışlar; bunun üzerine “Bizi ikindinamazından alıkoydular. Allah da onların evlerini ve kabirleriniateşle doldursun” diye beddua etmiş ve ikindi namazını akşamile yatsı arasında kaza etmiştir (Müslim, Mesacid veMevadi’u’s-Salat, 36, H. No: 1450). Ayrıca Hayber Fethindendönerken, bir yerde konakladıklarında uyuya kalmışlar vevaktinde kılamadıkları sabah namazını güneş doğduktan sonrakaza etmişlerdir (Müslim, Mesacid ve Mevadi’u’s-Salat, 56, H.No: 1592). Beş vakit namazın farzı ve vitir namazı kaza edilir.Kazaya kalan sabah namazı, o günün öğle vaktinden önce kazaedilecekse sünneti de kaza edilir. Ayrıca öğle namazının dörtrekatlık ilk sünneti de, vakit çıkmadıkça öğlenin farzındansonra kılınır. Öte yandan geçmiş namazlar, kazaya nasılkaldıysa öyle kılınırlar, yani seferi olarak kaldıysa seferi,mukim olarak kaldıysa mukim gibi kaza edilir (Mevsili, İhtiyar,İstanbul, I, 63-65). Unutma ve uyuma gibi bir mazeret olmaksızın,kasıtlı olarak terk edilen namazların kazası ile ilgili herhangibir hadis bulunmamaktadır. Fakat bu, kasıtlı olarak terk edilennamazların kazasının gerekmediği anlamına gelmez. Zira, örneğin,Ramazan’da kasıtlı olarak cinsel ilişkiye girerek orucunu bozankimseye Peygamberimiz (s.a.s.)’inhem keffareti hem de o günküorucun kazasını emretmesi (Beyhaki, Sünen, Daru’l-Fikr, ts. ,IV, 226), bir farz ibadetin kasıtlı olarak terk edilmesi durumundada kazasının gerektiğine delildir. Öte yandan Hz. Peygamber(s.a.s.)’in bir mazerete dayalı olarak vaktinde kılamadığınamazları kaza etmesi ve sahabeye de bu yönde emir buyurmasınabakılacak olursa, mazeretsiz olarak terk edilen namazların kazaedilmesinin evleviyetle gerekli olacağı sonucuna ulaşılır(Nevevi, el-Mecmu’, Daru’l-Fikr, ts. , III, 71).

 


Es sind noch keine Einträge vorhanden.
00001710